Användaravtal för användande av stampelkort.se

Avtalsdatum 2017-11-29

1. Allmänt

1.1. Dessa villkor (Användaravtal) reglerar förhållandet mellan kunden (Användaren) och leverantören SUAZO IT AB, 556865-2480 (Leverantören) avseende nyttjande av tjänsten stampelkort.se (Tjänsten).

1.2. Användaren kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Användaren får inte upplåta eller överlåta sitt registrerade användarkonto (Kontot) till Tjänsten helt eller delvis utan Leverantörens skriftliga medgivande. Användaren kan dock delegera administration av Kontot till annan fysisk eller juridisk person. Sådan delegering begränsar inte Användarens ansvar enligt detta avtal. Användare som delegerats sådant ansvar måste acceptera detta Användaravtal för att använda Tjänsten. I enlighet med villkoren i detta avtal beviljar Leverantören Användaren rätt, som varken är exklusiv eller överlåtbar, att öppna, använda och ta del av de funktioner enligt punkten 2.3 och det relaterade material som finns på Tjänstens webbplats.

1.3. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Användaravtalet med ikraftträdande senast 30 dagar efter publicering på Tjänstens webbplats. Användare förväntas hålla sig informerad om förändringar i Användaravtalet. Användaren uppmanas att godkänna gällande Användaravtal vid inloggning till Tjänsten.

1.4. Vid överträdelse av något av villkoren i detta Användaravtal stängs Kontot och därmed Användarens tillträde till Tjänsten.

2. Avtalstid

2.1. Tjänsten är tillgänglig för den som registrerat sig som Användare och skapat ett Konto hos Leverantören. Vid registrering accepterar Användaren Användaravtalet, se punkt 1.2

2.2. Ett Konto kan ha fler Användare. Användare är den eller de administratörer på ett Konto som tilldelats behörighet av befintlig administratör att sköta Kontot för Tjänsten. Samtliga tilldelade administratörer måste acceptera Användaravtalet.

2.3. Den aktuella omfattningen av Kontot för Användaren kan variera beroende på de vid vart tillfälle anslutna tjänster som Kontot specificerats med.

2.4. Avtalet gäller under hela den period som Användaren använder Tjänsten. Uppsägning av Avtalet sker då Användaren upphör att använda Tjänsten eller när Användaren själv väljer att avsluta Kontot.

2.5. Leverantören tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Användaren har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar.

3. Användning och ansvar

3.1. Alla Användare till ett Konto, se punkt 2.2, är var och en ansvariga enligt Användaravtalet för alla aktiviteter, innehåll och uppgifter som lagras på detta Konto, samt de aktiviteter och innehåll som andra användare på kontot har gett upphov till, och även de aktiviteter och innehåll som pågått och uppstått före Användarens behörighetsperiod.

3.2. Användaren garanterar med godkännande av detta avtal att aktiviteter i Kontot inte bryter mot lagen, etiska regler, inte gör intrång i tredje parts rättigheter, sprider spam eller oönskade meddelande via e-post, SMS eller textfält, inte är kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt är anstötliga. Tjänsten får inte användas i oberättigat syfte. Användaren förbinder sig att omedelbart 1) i första hand själv stävja och 2) i andra hand meddela till Leverantören via tillgängliga kanaler, alla former av missbruk, obehörigt nyttjande av Konto och eller Tjänsten eller annat intrång som strider mot säkerhet eller villkoren i detta Användaravtal.

3.3. Användaren förbinder sig att försvara, ersätta och hålla Leverantören skadeslös avseende samtliga krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, från tredje man som riktas mot Leverantören med anledning av Användarens användning av Tjänsten och dess webbplats, innefattande, men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

3.4. Oberättigad användning av Tjänsten kan leda till åtal.

4. Support

4.1. Stöd för användning av Tjänsten, utöver den inbyggda hjälpen och informationen på Tjänstens webbplats, ges till Användaren via den inbyggda support-funktion som finns i Tjänsten.

4.2. Support, konfiguration och stöd till personal och slutkunder står Användaren för.

5. Konfidentialitet och kommunikation

5.1. Alla uppgifter registrerade i Tjänsten är skyddade, med åtkomst endast för behörig användare. All Internetbaserad datakommunikation med Tjänsten sker krypterat med SecureSockets Layer (SSL) och varje anrop till tjänsten innebär en kontroll av den anropandes behörighet. Inloggningsförfarandet är helt krypterat d.v.s. användarens lösenord skickas krypterat och lagras krypterat.

5.2. Användaren ansvarar för att hålla sina inloggningsuppgifter konfidentiella och får inte lämna sina inloggningsuppgifter till andra vilket innefattar att hålla en gott skydd för sina inloggningsuppgifter mot elektroniskt intrång i sin datormiljö.

5.3. Tjänsten behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. Tjänsten inhämtar aldrig andra personuppgifter än de som användaren själv lämnar i Tjänsten och alltid själv kan tillgå och ändra i Tjänsten.

5.4. Tjänsten, på uppdrag av Leverantören, skickar endast e-post till Användaren i syfte att driva och förbättra användbarheten i Tjänsten. Meddelanden till andra användare i Tjänsten, så som personal och slutkunder, skickas från Tjänsten endast på uppdrag av Användaren, till exempel genom kalenderaviseringar.

5.5. Inga användaruppgifter registrerade i Kontot ges vidare till tredje part av Leverantören.

5.6. Leverantören tillhandahåller den infrastruktur i form av hårdvara, mjukvara och kommunikationsförbindelser som behövs för att driva Tjänsten.

5.7. Leverantören arbetar alltid för att säkra information mot förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande, men kan inte hållas ansvarig om sådant tekniskt misstag sker. All information på Kontot lämnas på egen risk.

5.8. Undantag till punkt 5.5 kan göras om svensk domstol eller myndighet begär uppgifter med stöd i svensk lagstiftning.

6. Avgifter och uppsägning

6.1. Leverantören erbjuder Tjänsten kostnadsfritt

6.2. Det finns inga startavgifter eller bindningstider för ett Konto.

6.3. Eventuella framtida licensavgifter anslås på Tjänstens webbplats samt via e-post till registrerade Användare senast 30 dagar innan de tillämpas.

6.4. Om Användaren bryter mot något av villkoren i detta Användaravtal har Leverantören rätt att stänga Kontot med omedelbar verkan. Vid sådan stängning av Användarens Konto, upphör alla Användarens rättigheter till Kontot.

6.5. Leverantören förbehåller sig rätten att omedelbart, och utan föregående varning, stänga Användares Konto utan krav på motivering.

6.6. Användaren äger rätt att när som helst säga upp sitt Konto. Uppsägning skall vara skriftlig. Leverantören förbehåller sig rätten att styrka uppsägningens riktighet på det sätt som Leverantören finner lämpligt och nödvändigt.

6.7. Uppsägning av Konto berättigar ej till återbetalning av förskottsbetalda avgifter.

7. Immateriella rättigheter

7.1. Leverantören äger alla rättigheter, namn och innehåll i Tjänsten, inklusive alla immateriella rättigheter om inte annat anges. Användaravtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Leverantören överlåts till Användaren. Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, ändra eller modifiera eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Leverantören. Det är inte heller tillåtet att överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till tredje part. Genom att vara eller ha varit en Användare till Tjänsten och dess webbplats förbinder du dig att följa all internationell lagstiftning rörande upphovsrätten och förhindra olaglig kopiering av materialet.

8. Ansvarsbegränsning

8.1. Tjänsten tillhandahålls ”som den är” utan några garantier. Leverantören tillhandahåller Tjänsten under förutsättningen att Leverantören kan exkludera alla former för garantier gällande drift, säkerhet och andra förhållanden. Leverantören tar inget ansvar, och utställer inte några garantier för det resultat som baseras på användningen av Tjänsten, säkerheten av Tjänsten, eller för bemötande av krav till Leverantören.

8.2. Det finns inga bindningstider förbundna med skapande av ett Konto och det står Användaren fritt att när som helst sluta använda Tjänsten, se punkt 6.8. Tvist med Leverantören ger ingen rätt till kompensation.

8.3. Användning av Tjänsten sker på egen risk. Leverantören, dess ägare, anställda, partners eller konsulter, kan aldrig hållas ansvariga för de direkta eller indirekta skador inklusive, men inte begränsat till, förlorad produktion, förlorade avtal, förlorade inkomster, förlorade data, förlorad information eller produktionsavbrott, som på något sätt har samband med användandet av eller oförmågan att kunna använda Tjänsten, webbplatsen eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med detta Användaravtal. Vidare kan inte Leverantören hållas ansvarigt om informationen på denna webbplats innehåller misstag, brister eller felaktigheter.

8.4. Leverantören ansvarar inte för meddelanden eller konsekvensen av att meddelanden inte kommer fram.

8.5. Leverantören har rätt att begränsa åtkomsten av Tjänsten under kortare tidsintervall för utförande av underhåll och uppdateringar.

9. Force Majeure

9.1. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna.

10. Tillämplig lag

10.1. Tjänsten kontrolleras, drivs och administreras av Leverantören från dess säte i Sverige. Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av detta Användaravtal skall bestämmas i enlighet med svensk lag och prövas av svensk domstol om tvist uppstår. Första instans för sådan prövning skall vara Stockholms Tingsrätt.

11. Övrigt

11.1. Om någon del av detta Användaravtal skulle förklaras ogiltigt, skall resterande delar av detta Användaravtal fortsatt gälla med full kraft och verkan.

11.2. Leverantören förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta Användaravtal till annat företag.